ALAPLI HABERLERİ

DİKKAT!!!! 31 ARALIK SON GÜN

26 Kasım 2014
676 kez görüntülendi

DİKKAT!!!!  31 ARALIK SON GÜN

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Kazım Karaca, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairesi müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

“Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 sayılı Kanun, 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kanun kapsamında borç yapılandırılmasına yönelik başvurular başlamıştır. Aşağıda ayrıntıları verilen Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerimizin 31 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili vergi dairesi müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.”

KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLARIN TÜRLERİ VE DÖNEMLERİ

Vergi Dairesi Başkanı Karaca, kanun kapsamına giren alacakların türleri ve dönemleri hakkında şöyle dedi:

“213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezalarından; 30.04.2014 tarihinden önceki dönemler; beyana dayanan vergilerde 30.04.2014tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler; 2014 yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları; 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, İdari para cezalarından; 30.04.2014 tarihinden önce verilen; askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, Karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları ve rtük tarafından verilen para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilen ve Kanunun yayımlandığı 11.9.2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi devam eden asli ve fer’i amme alacaklarından; ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları vb., Kanun kapsamına girmektedir.”

KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN ALACAKLAR

Karaca, kanun kapsamına girmeyen alacakları da şöyle açıkladı:

“Adli ve idari para cezaları (kapsama girenler hariç), Devlet hissesi ve Devlet hakkı, madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları, Kanun kapsamına girmemektedir.”

KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kanundan yararlanma şartları, alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler, başvuru yolları ve ödeme koşulları şöyle kaydedildi:

“6552 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; yukarıda belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, “kesinleşmiş alacak” olması ve Kanunun yayımlandığı 11.9.2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması şarttır. Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı; alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan yüzde 50’si; kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer’ileri yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde, bu cezalara uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tamamı, silinecektir. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 1 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili vergi dairesi müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru sırasında dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru yapılması şarttır. Başvurular elektronik ortamda yapılabilecektir. Başvuru sırasında peşin ödeme veya 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecektir. Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere en uzun taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecektir. 1 Aralık 2014 tarihinden başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Taksitli ödemelerde ise ödenecek tutar; 6 taksitte (1,05), 9 taksitte (1,07), 12 taksitte (1,10), 18 taksitte (1,15) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

Taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir. Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir. Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden; yıllık gelir/kurumlar vergisi, gelir/kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde Kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir. Yapılandırmanın ihlali halinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanacaktır. 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre tecil edilmiş alacaklar da bu maddeden yararlanabilecek ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Geri kalan tutarlar ise maddeye göre yapılandırılacaktır. Kanun kapsamında ödenecek alacaklara, Kanunun yayımı tarihinden sonra faiz vb. adlarla herhangi bir fer’i amme alacağı hesaplanmayacaktır. Kanun kapsamında ödenen alacaklar için uygulanan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmeyecektir. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran MTV mükelleflerine bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar fenni muayene izni verilecektir. Madde hükmünden yararlanmanın bir diğer şartı, kesinleşmiş alacaklar için açılmış davalardan (ödeme emri, haciz vb.) vazgeçilmesidir. Dava açmamaya ve davalardan vazgeçmeye ilişkin dilekçeler başvuru sırasında ilgili vergi dairesine verilecektir. Kanunun yayımlandığı 11.9.2014 tarihi itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların 30.06.2015 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları şartıyla, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken yüzde 5 fazla yerine; Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir.”

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz